Wet Bescherming Persoonsgegevens en Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Bij Praktijk Wijnant hechten wij groot belang aan de privacy van onze bezoekers. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.

 • Informeren – Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Verzameling beperken – Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat noodzakelijk is voor de goede werking van de website en de door u gevraagde diensten.
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden.
 • Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Reglement

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in uw dossier zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht, waarvoor ook een verklaring getekend is.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat de gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te schrappen of te wijzigen.
 • Persoonsdossiers bevatten uitsluitend gegevens direct van u verkregen, eventueel aangevuld met medische informatie waarvoor u zelf toestemming verleend heeft aan de arts, dan wel een andere behandelaar.
 • Alleen gegevens in het belang van de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Teneinde de therapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt, zullen deze -om uw privacy te waarborgen- geanonimiseerd worden en niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.
 • Recht op dataportabiliteit, dat wil zeggen dat u te allen tijde een verzoek in kunt dienen voor schriftelijke informatie uit uw dossier. De praktijk dient binnen 1 maand een reactie te geven op uw verzoek. De termijn waarop u de informatie ontvangt kan verschillen, maar dient uiterlijk binnen 2 maanden voldaan te worden. Uiteraard streven wij naar een snellere afgifte.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook in geval van overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
  Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep medewerkers deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
 • Binnen de praktijk kunt u deelnemen aan verschillende vormen van groepstherapie. Voor de planning maken wij uit praktisch oogpunt gebruik van papieren agenda’s, waarin deelnemers zelfstandig een reservering kunnen noteren. Bij deelname aan een dergelijke groep houdt dit in dat uw naam zichtbaar is voor andere deelnemers.
 • Binnen de praktijk wordt gebruik gemaakt van camerabeelden. Deze dienen uitsluitend voor de veiligheid en t.b.v. inzicht in looppatronen. Bewaartermijn bedraagt maximaal één maand.
 • De praktijk maakt gebruik van beeldmateriaal middels een beperkt aantal social-media-kanalen. Bezwaar hiertegen kunt u kenbaar maken bij de praktijk.

Volledige informatie betreffende de Wet Persoonsgegevens vindt u op: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen.