Uw eerste bezoek

Bij het eerste bezoek neemt u mee:

  • Een bewijs van inschrijving van uw ziektekostenverzekering
  • Legitimatie; wij zijn verplicht uw burgerservicenummer te registreren
  • Indien van toepassing de verwijzing van uw huisarts of specialist
  • Een handdoek, vanuit hygiënisch oogpunt

Draag makkelijk zittende schone kleding bij het oefenen, bij voorkeur sportkleding en (sport)schoenen.

Vergoeding/declaratie

Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Zorg dat u uw polisvoorwaarden heeft gelezen over de mate van vergoeding. De declaratie wordt rechtstreeks naar de verzekeraar verzonden (m.u.v. particuliere declaraties en overschrijding van de aanvullende verzekering). Lees ook onze betalingsvoorwaarden hieronder.

Bij verhindering

Als u verhinderd bent, neem dan minstens 24 uur voor de behandeltijd contact met ons op. U kunt ons bellen of mailen. Bij niet tijdig of geheel niet afgezegde afspraken, zijn wij helaas verplicht 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling bij u in rekening te brengen. Dit geldt voor iedere vorm van verhindering, ook als er sprake is van overmacht. Deze rekening wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar en dient u zelf te betalen. U ontvangt een declaratie via factoringmaatschappij Famed.

Afwezigheid therapeut

In geval van geplande afwezigheid (vakantie, bijscholing) van uw fysiotherapeut zorgen wij voor waarneming. Als uw fysiotherapeut onverwachts niet kan werken, bellen we u zo spoedig mogelijk op om uw afspraak te verzetten of wordt u, indien mogelijk, door een waarnemer behandeld. U bent natuurlijk vrij om ervoor te kiezen om uw behandeling pas te vervolgen als uw fysiotherapeut zelf weer aanwezig is.

Wachtlijst

Helaas hebben wij in drukkere periodes een wachtlijst. We streven er naar om u zo spoedig mogelijk te plaatsen, meestal is de wachttijd niet langer dan 1 week.

En verder…

  • Wilt u uw auto of fiets zodanig parkeren dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen?
  • In geval van calamiteiten volgt u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie op.
  • Neem geen waardevolle spullen mee naar de praktijk, wij kunnen niet verantwoordelijk zijn voor uw eigendommen.

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over uw behandeling of bent u ergens anders niet tevreden over, dan willen we heel graag dat u dat aan ons vertelt. Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut. Als u dit moeilijk vindt, kunt u ook een afspraak maken met een van de praktijkeigenaren, Anita en Martijn Wijnant. U kunt ervan op aan dat wij uw klacht in vertrouwen behandelen en serieus nemen. In overleg met u zoeken we naar een passende oplossing. Zowel u als wij zijn erbij gebaat die te vinden. Als dat onverhoopt geen bevredigende oplossing oplevert, kunt u uw klacht indienen bij het Centraal Bureau Fysiotherapie.

Volg deze link voor meer informatie

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de declaratiedatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim op en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

Indien de fysiotherapeut zich voor de betaalbaarstelling van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.