Uw eerste bezoek

Bij het eerste bezoek neemt u mee:

 • Een bewijs van inschrijving van uw ziektekostenverzekering
 • Legitimatie; wij zijn verplicht uw burgerservicenummer te registreren
 • Indien van toepassing de verwijzing van uw huisarts of specialist
 • Een handdoek, vanuit hygiënisch oogpunt

Draag makkelijk zittende schone kleding bij het oefenen, bij voorkeur sportkleding en (sport)schoenen.

Vergoeding/declaratie

Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Zorg dat u uw polisvoorwaarden heeft gelezen over de mate van vergoeding. De declaratie wordt rechtstreeks naar de verzekeraar verzonden (m.u.v. particuliere declaraties en overschrijding van de aanvullende verzekering). Lees ook onze betalingsvoorwaarden hieronder.

Bij verhindering

Als u verhinderd bent, neem dan minstens 24 uur voor de behandeltijd contact met ons op. U kunt ons bellen of mailen. Bij niet tijdig of geheel niet afgezegde afspraken, zijn wij helaas verplicht 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling bij u in rekening te brengen. Dit geldt voor iedere vorm van verhindering, ook als er sprake is van overmacht. Deze rekening wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar en dient u zelf te betalen. U ontvangt een declaratie via factoringmaatschappij Famed.

Afwezigheid therapeut

In geval van geplande afwezigheid (vakantie, bijscholing) van uw fysiotherapeut zorgen wij voor waarneming. Als uw fysiotherapeut onverwachts niet kan werken, bellen we u zo spoedig mogelijk op om uw afspraak te verzetten of wordt u, indien mogelijk, door een waarnemer behandeld. U bent natuurlijk vrij om ervoor te kiezen om uw behandeling pas te vervolgen als uw fysiotherapeut zelf weer aanwezig is.

Wachtlijst

Helaas hebben wij in drukkere periodes een wachtlijst. We streven er naar om u zo spoedig mogelijk te plaatsen, meestal is de wachttijd niet langer dan 1 week.

En verder…

 • Wilt u uw auto of fiets zodanig parkeren dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen?
 • In geval van calamiteiten volgt u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie op.
 • Neem geen waardevolle spullen mee naar de praktijk, wij kunnen niet verantwoordelijk zijn voor uw eigendommen.

Wet Bescherming Persoonsgegevens en Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Bij Praktijk Wijnant hechten wij groot belang aan de privacy van onze bezoekers. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.

 • Informeren – Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Verzameling beperken – Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat noodzakelijk is voor de goede werking van de website en de door u gevraagde diensten.
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden.
 • Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Reglement

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in uw dossier zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht, waarvoor ook een verklaring getekend is.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat de gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te schrappen of te wijzigen.
 • Persoonsdossiers bevatten uitsluitend gegevens direct van u verkregen, eventueel aangevuld met medische informatie waarvoor u zelf toestemming verleend heeft aan de arts, dan wel een andere behandelaar.
 • Alleen gegevens in het belang van de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Teneinde de therapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt, zullen deze -om uw privacy te waarborgen- geanonimiseerd worden en niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.
 • Recht op dataportabiliteit, dat wil zeggen dat u te allen tijde een verzoek in kunt dienen voor schriftelijke informatie uit uw dossier. De praktijk dient binnen 1 maand een reactie te geven op uw verzoek. De termijn waarop u de informatie ontvangt kan verschillen, maar dient uiterlijk binnen 2 maanden voldaan te worden. Uiteraard streven wij naar een snellere afgifte.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook in geval van overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
  Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep medewerkers deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
 • Binnen de praktijk kunt u deelnemen aan verschillende vormen van groepstherapie. Voor de planning maken wij uit praktisch oogpunt gebruik van papieren agenda’s, waarin deelnemers zelfstandig een reservering kunnen noteren. Bij deelname aan een dergelijke groep houdt dit in dat uw naam zichtbaar is voor andere deelnemers.
 • Binnen de praktijk wordt gebruik gemaakt van camerabeelden. Deze dienen uitsluitend voor de veiligheid en t.b.v. inzicht in looppatronen. Bewaartermijn respectievelijk 1 maand en, direct na analyse, tot een max van 1 week.
 • De praktijk maakt gebruik van beeldmateriaal middels een beperkt aantal social-mediakanalen. Bezwaar hiertegen kunt u kenbaar maken bij de praktijk.

Volledige informatie betreffende de Wet Persoonsgegevens vindt u op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over uw behandeling of bent u ergens anders niet tevreden over, dan willen we heel graag dat u dat aan ons vertelt. Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut. Als u dit moeilijk vindt, kunt u ook een afspraak maken met een van de praktijkeigenaren, Anita en Martijn Wijnant. U kunt ervan op aan dat wij uw klacht in vertrouwen behandelen en serieus nemen. In overleg met u zoeken we naar een passende oplossing. Zowel u als wij zijn erbij gebaat die te vinden. Als dat onverhoopt geen bevredigende oplossing oplevert, kunt u uw klacht indienen bij het Centraal Bureau Fysiotherapie.

Volg deze link voor meer informatie

Betalingsvoorwaarden

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
 2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.
 3. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
 4. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL90INGB0003254399 ten name van Hr M.P.Wijnant. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
 5. Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
 6. De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
 7. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
 8. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
 9. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.